Do głównej treści

Oświadczenie o ochronie danych

Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi stanowią prosty zarys tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest dokonywane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej niniejszej strony.

Jak gromadzimy dane użytkownika?

Z jednej strony dane są gromadzone poprzez przekazywanie ich nam przez użytkownika. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym. Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu użytkownika na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania zachowania użytkownika.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo w każdej chwili bezpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych jego danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej kwestii oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Poza tym użytkownik w pewnych okolicznościach ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w sekcji „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

Zachowanie użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej może zostać poddane ocenie statystycznej. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas przeglądania strony internetowej z reguły odbywa się anonimowo. Na jej podstawie nie można ustalić tożsamości użytkownika. Użytkownik może sprzeciwić się takiej analizie lub uniemożliwić ją poprzez zaprzestanie korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu informujemy użytkownika w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operator tych stron internetowych traktuje ochronę danych osobowych użytkowników bardzo poważnie. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Pragniemy zwrócić uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o podmiocie odpowiedzialnym

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Woolworth GmbH
Mönninghoffs Feld 5
DE-59425 Unna
Telefon: +49 (0) 2303 5938 100
E-Mail: info@woolworth.pl


Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.)

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji. Dotyczy to również opartego na tych przepisach profilowania. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie, znajduje się w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W przypadku złożenia przez użytkownika sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu realizacji marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych do celów takiego marketingu. Dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika jego dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi obowiązuje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków zaskarżenia.

Prawo do przeniesienia danych

Użytkownik ma prawo do tego, by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w związku z realizacją umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Prawo do informacji, zablokowania, usunięcia i sprostowania

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik w każdej chwili ma prawo do bezpłatnej informacji na temat jego przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także w stosownych przypadkach prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej kwestii oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:
 

 • Jeśli użytkownik kwestionuje prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, z reguły potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas sprawdzania użytkownik ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało się / odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
 • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one użytkownikowi potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, ma on prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli użytkownik wniósł sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, musi zostać dokonane rozważenie interesów użytkownika i naszych. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane jedynie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej bądź prawnej lub z powodów związanych z ważnym interesem publicznym UE lub państwa członkowskiego UE.

Inspektor ochrony danych

Wymagany ustawowo inspektor ochrony danych

Kontakt z inspektorem danych osobowych Woolworth możliwy jest pod adresem
E-Mail: rodo@woolworth.pl

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookie są wykorzystywane, aby nasza witryna była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej przez użytkownika. Inne pliki cookie pozostają zapisane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był on informowany o stosowaniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może ograniczać funkcjonalność niniejszej strony internetowej.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji wymaganych przez użytkownika (np. funkcja koszyka) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy zachowania użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej), są one omówione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Dane te są przechowywane przez 3 miesiące. Są to:

 • typ i wersja przeglądarki
 • stosowany system operacyjny
 • adres URL odsyłacza
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • godzina żądania serwera
 • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.
Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu konieczne jest zapisywanie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Kiedy użytkownik wysyła do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jego dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, są przez nas zapisywane w celu przetworzenia zapytania oraz na potrzeby pytań uzupełniających. Danych tych nie przekazujemy bez zgody użytkownika. Dane wprowadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są zatem wyłącznie za zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można w każdym momencie odwołać. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość pocztą elektroniczną. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu odwołania.

Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, odwoła zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania użytkownika). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych, w szczególności okresów przechowywania.

Aplikacje

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy kandydat przesyła do nas odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, np. poprzez e-mail. W przypadku zawarcia umowy o zatrudnieniu z kandydatem przekazane dane są zapisywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów ustawowych. Jeśli z kandydatem nie zostanie zawarta umowa o zatrudnieniu, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po sześciu miesiącach od powiadomienia o decyzji odmownej, o ile ich usunięcie nie stoi w sprzeczności z innymi uzasadnionymi interesami podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie lub jeśli użytkownik nie wyraził aktywnie zgody na ich dalsze wykorzystanie w naszej bazie danych kandydatów na potrzeby przyszłych projektów. Należy pamiętać, że przesyłanie danych pocztą elektroniczną nie jest automatycznie szyfrowane. Użytkownik może również w każdej chwili wysłać swoje zapytanie pocztą tradycyjną na adres Woolworth GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna, Niemcy. Jeśli użytkownik podaje swoje dane osobowe w naszym formularzu aplikacyjnym online, odbywa się to wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych w części „Informacje o ochronie danych osobowych dla kandydatów”.

Propozycja dotycząca obiektu

Jeśli użytkownik za pośrednictwem formularza kontaktowego w sekcji „Ekspansja” chciałby zaproponować pożądany lokal handlowy, jego dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) zostaną przekazane w celu przetwarzania do naszego wewnętrznego działu specjalistycznego. Jeśli zaproponowany przez użytkownika obiekt będzie odpowiadał naszym oczekiwaniom, skontaktujemy się z użytkownikiem. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika służy wyłącznie do kontaktowania się z nim w związku z pośrednictwem w zakresie zaproponowanej przez użytkownika lokalizacji. W związku z tym przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu zainicjowania i realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ihre von Ihnen im Kontaktformular eingegeben Daten verbleiben bei uns, bis der Zweck der Datenspeicherung entfällt. Dies kann z.B. dann erfolgen wenn das entsprechende Objekt nicht unseren Vorstellungen entspricht oder an uns vermittelt wurde. 
 

Narzędzia analityczne i reklama

Matomo (wcześniej Piwik)

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy sieci typu open source Matomo. Matomo wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika na różnych stronach internetowych w celu analizy zachowań użytkownika (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje gromadzone przez Matomo na temat korzystania z tej strony internetowej są zapisywane na naszym serwerze. Adres IP przed zapisaniem jest anonimizowany.

Z pomocą Matomo jesteśmy w stanie gromadzić i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających ją użytkowników. Pozwala to nam m.in. dowiedzieć się, kiedy zostały wykonane poszczególne wywołania strony i z jakiego regionu pochodzą. Ponadto gromadzimy różne pliki dziennika (np. adres IP, odsyłacze, używane przeglądarki i systemy operacyjne) i możemy zmierzyć, czy osoby odwiedzające naszą stronę wykonują określone działania (np. kliknięcia, zakupy itp.).

Korzystanie z narzędzi analitycznych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. O ile zażądano odpowiedniej zgody (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można w każdej chwili odwołać.

Hosting

Zasoby Matomo utrzymujemy wyłącznie na naszych własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i nie są przekazywane dalej.

Newsletter

Dane newslettera

Jeśli użytkownik chce otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od niego podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Dane wprowadzone za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera przetwarzane są wyłącznie za zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład za pomocą linku do anulowania subskrypcji w newsletterze. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera i zostaną usunięte po anulowaniu subskrypcji newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane u nas w innych celach (np. adresy e-mail do strefy dla członków).

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można w każdym momencie odwołać. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Informacje o ochronie danych osobowych dla kandydatów

Informacje o ochronie danych osobowych dla kandydatów

Cieszymy się z powodu zainteresowania firmą Woolworth GmbH i wysłania aplikacji o pracę w naszej firmie. Niniejszym chcemy przekazać użytkownikowi informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych w związku z przesłaniem aplikacji.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu prawa o ochronie danych jest

Woolworth GmbH
Mönninghoffs Feld 5
DE-59425 Unna

Więcej informacji o naszej firmie, dane osób upoważnionych do jej reprezentowania oraz dalsze możliwości kontaktu można znaleźć w stopce redakcyjnej naszej strony internetowej:https://www.woolworth.de/impressum

Jakie dane użytkownika są przez nas przetwarzane? Do jakich celów są one przetwarzanie?
Przetwarzamy dane przesłane nam przez użytkownika w związku z jego aplikacją, aby ocenić jego przydatność na dane stanowisko (lub ew. inne otwarte stanowiska w naszych firmach) oraz przeprowadzić procedurę aplikacyjną.

Na jakiej podstawie prawnej jest to oparte?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w tej procedurze aplikacyjnej jest przede wszystkim § 26 BDSG w wersji obowiązującej od 25.05.2018 r. Zgodnie z nim dopuszczalne jest przetwarzanie danych, które są wymagane w związku z decyzją o nawiązaniu stosunku zatrudnienia.
Jeżeli po zakończeniu procedury aplikacyjnej dane będą wymagane do celów postępowania sądowego, przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie wymogów art. 6 RODO, w szczególności w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz interes polega wówczas na dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Jak długo dane są przechowywane?
W przypadku decyzji odmownej w kwestii aplikacji dane kandydatów zostaną usunięte po 6 miesiącach.
W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na dalsze przechowywanie jego danych osobowych dane te zostaną przekazane do naszej bazy kandydatów. Tam dane zostaną usunięte po upływie jednego roku.
Jeśli w ramach procedury aplikacyjnej użytkownikowi przyznano stanowisko, dane z systemu danych kandydatów zostaną przeniesione do naszego systemu informacji o zasobach kadrowych.

Do jakich odbiorców przekazywane są dane?

Dane kandydata będą przeglądane przez dział kadr po otrzymaniu aplikacji. Odpowiednie aplikacje dla poszczególnych wolnych stanowisk są następnie przekazywane wewnętrznie do kierowników działów. Następnie uzgadniana jest dalsza procedura. W przedsiębiorstwie dostęp do danych użytkownika zasadniczo mają tylko te osoby, dla których jest to niezbędne do prawidłowego przebiegu procedury aplikacyjnej.

Na potrzeby procesu aplikacji korzystamy z usług wyspecjalizowanego dostawcy oprogramowania. Działa on dla nas jako dostawca usług i może również otrzymywać informacje o danych osobowych użytkownika w związku z konserwacją i serwisowaniem systemów. Z dostawcą tym zawarliśmy tzw. umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, która gwarantuje, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób dozwolony.

Gdzie dane są przetwarzane?

Dane są przetwarzane wyłącznie w centrach danych na terenie Niemiec.

Prawa użytkownika jako „osoby, której dane dotyczą”

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących jego osoby.
W przypadku wniosków o udzielenie informacji, które nie zostały złożone w formie pisemnej, prosimy o zrozumienie, że w takim przypadku możemy zażądać od użytkownika dowodów potwierdzających, że jest on osobą, za którą się podaje.
Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile jest do tego uprawniony na mocy prawa.
Ponadto użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach wymogów prawnych. Ta samo dotyczy prawa do przeniesienia danych.

Jeżeli przetwarzanie danych użytkownika odbywa się w celu ochrony uzasadnionych interesów, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania, kontaktując się z nami na podane dane kontaktowe, jeżeli z jego szczególnej sytuacji wynikają powody, które stoją w sprzeczności z przetwarzaniem danych. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania danych, chyba że będzie to służyło nadrzędnym, zasługującym na ochronę interesom z naszej strony.

W razie pytań dotyczących praw użytkownika i korzystania z nich prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta lub naszym inspektorem ochrony danych.

Nasz inspektor ochrony danych
W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Można się z nimi skontaktować, korzystając z poniższych danych:
Ruhr Datenschutz Consulting 
Mönninghoffs Feld 5
DE-59425 Unna
datenschutz@woolworth.de

Prawo do wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez nas danych osobowych do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Informacje o ochronie danych dotyczące monitoringu wideo

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu prawa o ochronie danych jest

Woolworth GmbH
Mönninghoffs Feld 5
DE-59425 Unna

Jakie są cele i na jakiej podstawie prawnej są one oparte?

Na terenie naszej firmy korzystamy z systemu monitoringu wideo do monitorowania miejsc dostępnych publicznie w celu realizowania naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Uzasadnione interesy polegają na realizacji naszych „praw gospodarza” (ochrona własności i zapobieganie kradzieżom) oraz zabezpieczeniu dowodów w przypadku przestępstw.

Jak długo dane są przechowywane?

Podstawowy okres przechowywania danych wynosi 72 godziny. Po tym czasie zgromadzone dane z monitoringu wideo są automatycznie usuwane. W przypadku konkretnego podejrzenia możliwe jest przechowywania danych przez dłuższy okres czasu w celu wyjaśnienia sprawy.

Do jakich odbiorców przekazywane są dane?

W celu ścigania przestępstw dane osobowe mogą być przekazywane organom ścigania.

Gdzie dane są przetwarzane?

Dane są przetwarzane wyłącznie w naszym centrum danych na terenie Niemiec.

Prawa użytkownika jako „osoby, której dane dotyczą”

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących jego osoby.
W przypadku wniosków o udzielenie informacji, które nie zostały złożone w formie pisemnej, prosimy o zrozumienie, że w takim przypadku możemy zażądać od użytkownika dowodów potwierdzających, że jest on osobą, za którą się podaje.
Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile jest do tego uprawniony na mocy prawa.
Ponadto użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach wymogów prawnych. Ta samo dotyczy prawa do przeniesienia danych.

Jeżeli przetwarzanie danych użytkownika odbywa się w celu ochrony uzasadnionych interesów, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania, kontaktując się z nami na podane dane kontaktowe, jeżeli z jego szczególnej sytuacji wynikają powody, które stoją w sprzeczności z przetwarzaniem danych. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania danych, chyba że będzie to służyło nadrzędnym, zasługującym na ochronę interesom z naszej strony.

W razie pytań dotyczących praw użytkownika i korzystania z nich prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta lub naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z wyżej wymienionych danych kontaktowych.

Prawo do wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez nas danych osobowych do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

27.11.2020

 • Instagramie
 • Facebooku
Zurück zum Seitenanfang